Thursday, 20 October 2011

Contoh Kata Ganda

1.0 Kata Ganda Seluruh 
1.1 Kata nama(tunggal), contohnya : anai-anai
1.2 Kata Adjektif, contohnya : cantik-cantik
1.3 Kata kerja,contohnya : duduk-duduk
1.4 Kata keterangan, contohnya: awal-awal

2.0 Kata Ganda Separa

2.0 Jamak/banyak, contohnya: dedaun
2.1 Tunggal/satu, contohnya: mundar-mandir
2.2  Menyerupai sesuatu, contohnya : lintang -pukang

3.0 Kata Ganda Berima
3.1 Dipangkal, contohnya : gunung-ganang
3.2 Di tengah, contohnya: mundar-mandir
3.3 Di  hujung, contohnya: lintang-pukang
3.4 Bermacam-macam,contohnya : kuih-muih
3.5 Sangat, contoh : kacau-bilau
3.6 Berkali-kali,contohnya: lalu-lalang
3.7 Kata nama, contohnya : batu-batan
3.8 Kata adjektif, contohnya: pucat-lesi
3.9 Kata Kerja,contohnya : pindah-randah
3.10 Kata keterangan,contohnya: lambat-laun

4.0 Kata Ganda Berimbuhan
4.1 Kata nama, contohnya: berangan-angan
4.2 Akhiran, contohnya: buah-buahan
4.3 Apitan, contohnya : sebaik-baiknya
4.4 Pelbagai,contohnya : buah-buahan
4.5 Banyak, contohnya : berpeti-peti
4.6 Saling, contohnya : tembak-menembak
4.7 Menyerupai sesuatu,contohnya: orang-orangan
4.8 Berulang-ulang, contohnya: menggaru-garu
4.9 Sangat, contohnya: kehairan-hairanan

PENGGANDAANKata Ganda Seluruh /Penuh
-Melibatkan seluruh kata dasar
-Tanpa sebarang perubahan bentuk
-Diberi tanda sempang
-Terdiri daripada kata nama, kata   adjektif, kata kerja, dan kata keterangan.
- Bermaksud jamak/banyak, satu atau tunggal, dan banyak yang bersifat untuk menguatkan keterangan.
Contoh: tupai-tupai, cepat-cepat dan sebagainya.

Kata Ganda Separa
-Melibatkan sebahagian kata dasar.
-Bunyi vokal suku kata pertama bertukar menjadi vocal tengah, iaitu “e”
Tidak diberi tanda sempang
-Bermaksid jamak/banyak,satu/tunggal, dan menyerupai sesuatu
- terdiri daripada kata nama
Contoh: bebawang, cecair, dan sebagainya

Kata Ganda Berirama/Berentak
-Menggunakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu
-Disertai tanda sempang
-Membawa maksud bermacam-macam, paling/sangat, sering/berkali-kali.
Contoh : kuih-muih,lalu-lalang,segar-bugar, dan sebagainya

Kata Ganda Berimbuhan
-Berimbuhan awalan, akhiran, sisipan,atau apitan
-Tidak memerlukan kata “saling”
-Digunakan pada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata keterangan
-Disertai tanda sempang
-Contoh:bunga-bungaan, bertiga-tigaan, dan sebagainya